W świecie w jakim przyszło mam żyć, w klimacie globalizacji ważne jest nabycie umiejętności współżycia w środowisku wielokulturowym, wielojęzykowym, wielonarodowościowym. Znajomość obcych języków jest motorem, narzędziem służącym do wzajemnego zrozumienia i wykorzystania różnic kulturowych ku lepszemu zrozumieniu i współistnieniu w dzisiejszym „płaskim” świecie.

Jeśli dziecko we wczesnym wieku pojmie wielokulturowość świata, będzie mu łatwiej jako dorosłej osobie dostosowywać się do życia w szybko zmieniającej się wielokulturowej rzeczywistości naszego świata. Nauka języków obcych eliminuje w dużej mierze lęk przed nieznanym, będącym jednym z głównych elementów blokujących skuteczne działanie.

Nauka języka angielskiego odbywa się dwutorowo – poprzez tradycyjnie gry i zabawy w j. angielskim z nauczycielem (codzienne zajęcia z j. angielskiego) oraz w 6-latkach poprzez imersję – stworzenie realnego, naturalnego środowiska do nauki języka obcego. W czasie zwykłych czynności dnia przedszkolnego nauczyciel j. angielskiego jest obecny w grupie „przedszkolnej „zerówkowej” i motywuje dzieci do komunikacji w obcym języku. 

Grupy dzieci 6-letnich objęte są rozszerzonym programem  anglojęzycznym.

W ramach tego programu dzieci mają okazję spędzać czas z nauczycielem, porozumiewającym się z nimi po angielsku, który mając do zaproponowania dzieciom wiele ciekawych projektów zachęca je do podjęcia wysiłku komunikacji. Nauczyciel  stwarza warunki do naturalnego uczenia się języka poprzez kontekst, mowę ciała i powtarzanie, umiejętnie wykorzystując fakt, że dziecko uczy się tego czego poszukuje i potrzebuje, a nie tego co jest mu narzucone. Nauczyciel j. angielskiego uczestniczy w życiu grupy, stwarzając jednocześnie szansę do komunikacji podczas codziennych czynności życia przedszkolnego.